ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2012-2013 (16-12-2013)

Acta de l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares de l’IES Alt Penedès

 

Data:  dilluns 16 de Desembre 2013
Hora: 19.45 h. en 1ra. convocatòria
           20.00 h. en 2na. convocatòria
Lloc: Sala d’actes de d’institut
Hi assisteixen 40 persones

Ordre del dia:

  1. Presentació i nous membres de la Junta.
  2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 14/01/2013: aquesta acta estarà exposada a la cartellera de l’AMPA al vestíbul de d’institut cinc dies abans de la data de reunió.
  3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2012-2013.
  4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2013-2014
  5. Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’ Institut.
  6. Programació de xerrades per a mares i pares d’alumnes.
  7. Descomptes a comerços de la Vila (carnet de l´AMPA).
  8. Disseny de pàgina web de l´AMPA i canvi del logo.
  9. Informació de les activitats extraescolars.
  10. Torn obert de paraules i suggeriments.

1.-  Presentació i aprovació de la nova Junta

 El President de la junta fa la presentació dels membres de la Junta: Oscar Sanahuja (president), Toni Vidal(tresorera), Mayte Ortiz(secretària),

Vocals:  Goyi González, Maite Lago, Margarida Roca, Sonia Gorrea, Lourdes Alguero, Montse Bargués, Xavi Senabre, Maite Colomer, Pili Mora, Assumpta Rafols.

2.-Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 14/01/2013

Es llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i s’aprova sense cap esmena.

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2012-13.

Es presenta l’estat de comptes del curs passat, 2012 -13, i s’aprova sense cap esmena.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2013-2014.

Es presenta el pressupost per aquest curs, 2012-13, s’expliquen les partides i s’aprova sense cap esmena.

5.-Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’ Institut.

Es fa especial incís en la partida de DESPESES com a COL.LABORACIÓ A L’INSTITUT: compra de samarretes als alumnes de 1er I 3er ESO, les agendes de tot l’alumnat fins a 2on de Batxillerat, quadernet de lectura per 1er i 2n ESO, prova cangur, ampliació de horari de biblioteca.

I com a ACTIVITATS I NOUS PROJECTES: actualització de la pagina web,visites de personatges acadèmics importants,intercanvis al estranger… i la possibilitat i demanda de idees de la resta de pares.

6.-Programació de xerrades per a mares i pares d’alumnes.

S’informa que el pròxim 7 de gener s’inicia el nou projecte de XERRADES PER PARES I MARES, el títol d’aquesta 1ª xerrada es: INTERNET SEGURA IMPARTIDA PER ELS Mossos d’Esquadra.

La idea seria fer-ne una cada 3-4 mesos.

Es demanen propostes als pares mitjançant pagina web.

7.-Descomptes a comerços de la Vila (carnet de l´AMPA).

Es presenta el conveni de col·laboració que s’ha fet amb diferent comerços de la vila i s’ha nomenen.

8.-Disseny de pàgina web de l´AMPA i canvi del logo.

Desprès d’enunciar que es vol millorar la pagina web de l’AMPA  per facilitar la comunicació amb els  pares, es convida a que algun d’ells pugui col·laborar.

9.- Informació de les activitats extraescolars.

S’informa de totes les activitats extraescolars que realitza el centre i del nombre d’alumnat que hi participa.

Les activitats que aquest any s’està fent: teatre amb la Rosa González i Esports amb en Jaume Martínez: Fútbol i volley.

10.-Torn obert de paraules i suggeriments

Una Mare pregunta i suggereix  la possibilitat de poder negocia amb IDDINK que els llibres d’Optatives també tinguin descomptes.

Ja quest llibres son demanats fora de termini degut a que l’Ins no pot adjudicar les assignatures abans, Estem intenta’n tenir un acord amb IDDDINK.

Direcció informa que queda habilitada la possibilitat de fer pagaments per excursions  a 3r  sense cap tipus de comissió a finestreta o per caixer automàtic.

AMPA

Es fa una crida als pares/mares per tal que sorgeixin nous membres per la junta de l’AMPA, o per col·laboracions puntuals.

 

No havent-hi més intervencions, el president aixeca la sessió a les 20.50h., de la qual, com a secretària,  estenc aquesta acta.

 

Vistiplau

El president                                                                La secretaria

 

 

%d bloggers like this: