ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2015-2016 ( 09-11-2015 )

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE MARES DE PARES

CURS 2015-2016.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Data: dilluns 9 de novembre de 2015

Hora : 19:45 en 1ra convocatòria

20:00 en 2a convocatòria

Lloc: Sala d’Actes de l’Institut

Hi assisteixen 32 assistents

Ordre del dia:

1.- Modificació dels Estatuts.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Data: dilluns 9 de novembre de 2015

Hora : 20:10 en 1ra convocatòria

20:15 en 2a convocatòria

Lloc: Sala d’Actes de l’Institut

Ordre del dia:

2.- Presentació i nous membres de la Junta.

3.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 24/11/2014.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2014-2015.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015-2016.

6.- Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’Institut.

7.- Programació de xerrades de pares i mares d’alumnes.

8.- Informació de les activitats extraescolars .

9.- Altres informacions.

10.- Torn obert de paraules i suggeriments.

1.- Modificació dels Estatuts.

El Tresorer exposa que la normativa fiscal actual aconsella adaptar els Estatuts de l’AMPA, per la qual cosa, es proposa la modificació de l’art.2 dels Estatuts, afegint un nou objectiu:

j) Donar suport humà, material i econòmic al Centre.

S’aprova sense cap més comentari.

Essent les 20:10 hores, el President dóna per finalitzada l’assemblea general extraordinària i es dóna pas a debatre els punts de l’ordre del dia de l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MARES I PARES .

2.- Presentació i nous membres de la Junta.

El President comunica que la Secretaria Sra. Mayte Ortiz ha presentat la seva baixa del càrrec , degut a motius personals i , presenta a dos noves persones que s’han incorporat a la Junta : Maite Samsó i Pilar Martínez.

Seguidament, presenta a tots els membres, quedant la Junta amb la següent distribució:

Oscar Sanahuja ( president), Toni Vidal ( Tresorer) , Maite Samsó ( Secretària).

Vocals: Lourdes Alguero ( Repres. AMPA al Consell Escolar ) , Maite Lago ( Repres. Consell Escolar Municipal ), Montse Barguès ( Comissió de Biblioteca ) Xavi Sanabre; Maite Colomer, Pilar Martínez, Pilar Mora, Maite Batet ( Comissió de xerrades ) i Jordina Esteve ( Comissió d’extraescolars ).

3.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 24/11/2014.

Es llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i s’aprova sense cap esmena.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2014-2015.

Es presenta l’Estat de Comptes del curs passat 14-15 i s’aprova sense cap esmena.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015-2016.

Es presenta el pressupost per al curs 2015-2016, fent encís a que la normativa obliga a tenir contractats tots els serveis, per això s’ha contractat els monitors d’extraescolars a través del Consell Esportiu de l’Alt Penedès i d’ELLAP ( Empresa de Serveis del Consell Esportiu ) i degut això, s’ha hagut de contractar una gestoria perquè s’han de fer les declaracions d’impostos( IVA, IRPF,…)

S’aprova sense cap esmena.

6.- Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’Institut.

S’exposa a tots els assistents de les diverses col·laboracions que, cada curs escolar, manté l’AMPA amb l’Institut, com: compra de les samarretes esportives de primer i tercer d’ESO, esmorzar en les proves Cangur, Festa de Sant Jordi, Festa de graduació de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, compra de les agendes de tots els cursos i s’exposa la inversió feta durant el curs passat en les obres d’arranjament dels lavabos, xerrades de pares.

Es preveu que si hi ha disponibilitat pressupostària, es segueixi invertint per a la millora de la qualitat de les instal·lacions.

7.- Programació de xerrades de pares i mares d’alumnes.

Es fa repàs de les xerrades impartides durant el curs passat i que van tenir molt bona acollida. Es presenta la primera xerrada, que tindrà lloc el dia 30 de novembre, amb el títol “ADOLESCENTS DIÀLEG DE SORDS” , impartida per la Teresa Terrades. Es preveu que al 2n trimestre es faci una segona xerrada a càrrec d’un personatge mediàtic i si es pot es farà una tercera abans d’acabar el curs.

S’anirà informant sobre les dates i els temes a tractar.

8.- Informació de les activitats extraescolars.

S’informa de les dues activitats que s’estan duent a terme aquest curs i que han estat les úniques que han tingut prou inscripcions: FUTBOL I TEATRE.

Es van proposar JUDO, VOLEI, BÀSQUET però aquestes no van tenir prou demanda, pel que aquest curs no s’imparteixen.

Una mare proposa que de cara al curs vinent, s’intentin planificar les extraescolars cap al mes de juny-juliol , per tal de poder preveure els horaris abans del setembre i donar més marge de programació als pares i mares.

9.- Altres informacions.

Es recorda el conveni de col·laboració que hi ha amb alguns comerços de la vila i es recorda que poden consultar-los al tauler de l’AMPA.

10.-Torn obert de paraules i suggeriments.

Un pare fa una queixa sobre el servei d’Iddink , concretament un tema de facturació. El President li comunica que quan acabi l’assemblea si vol s’acosti i li doni les dades concretes per poder-ho posar en coneixement de l’empresa.

També fa una queixa sobre un mestre , proposant-se’l que s’adreci a Direcció per tal de parlar-ho directament, ja que s’entén que és un problema personal però que igualment se’l ofereix que al finalitzar la reunió s’acosti a la junta i exposi les seves inquietuds.

Un mare que és nova en el centre aquest curs, pregunta que si sempre les aules de batxillerat tenen una mitja de 36 alumnes per aula, perquè a la reunió d’inici li va semblar entendre que eren de 28 alumnes. Se l’explica que normalment hi han els mateixos grups però que depèn de l’any augmenta o disminueix una mica la ratio.

Una mare pregunta diversos aspectes sobre l’organització del viatge de 4t d’ESO. Es faran arribar les seves propostes i demandes a Direcció.

Una altre pare exposa que considera excessiu el cost de l’esquiada de 3è d’ESO i que si els nens/es que no hi van poden venir a l’institut. Se li comunica que els alumnes que no van han de venir a l’institut malgrat no avancin temari.

Abans de finalitzar l’assemblea, es fa una crida als pares/mares per tal que sorgeixin nous membres per la junta de l’AMPA .

No havent-hi més intervencions, el president aixeca la sessió a les 21:14 hores , de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

%d bloggers like this: